INFORMACJE DOTYCZ膭CE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNI脫W SZKO艁Y PODSTAWOWEJ IM. KR脫LOWEJ JADWIGI W T艁USZCZU

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych)聽 przekazujemy Pa艅stwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczni贸w Szko艂y Podstawowej im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu jest Szko艂a Podstawowa im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu:

adres: ul. Radzymi艅ska 2, 05-240 T艂uszcz telefon: 29 777 41 66
mail: gimntluszcz@wp.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadz贸r nad prawid艂owym przetwarzaniem danych osobowych zwi膮zanych z nauk膮 w Szkole Podstawowej im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu pe艂ni Inspektor Ochrony Danych (IOD).聽 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNI脫W

Dane osobowe uczni贸w (w tym ich rodzic贸w/opiekun贸w prawnych) b臋d膮 przetwarzane w celu:

  • wype艂nienia obowi膮zk贸w Administratora wynikaj膮cych z przepis贸w prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o艣wiatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty – U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze);
  • zapewnienia bezpiecze艅stwa uczni贸w oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, kt贸rych ujawnienie mog艂oby narazi膰 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu na szkod臋, poprzez zastosowanie 艣rodk贸w technicznych umo偶liwiaj膮cych rejestracj臋 obrazu (monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo o艣wiatowe.
  • realizacji cel贸w zwi膮zanych z promocj膮 dzia艂a艅 Szko艂y Podstawowej im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu poprzez udost臋pnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczni贸w, informacji o wydarzeniach, przedsi臋wzi臋ciach, w kt贸rych uczniowie brali udzia艂 (np. konkursy, zawody sportowe), w tym tak偶e wizerunk贸w uczni贸w 鈥 wy艂膮cznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgod臋 na tak膮 form臋 przetwarzania.

KOMU DANE B臉D膭 UDOST臉PNIANE

Dost臋p do danych osobowych uczni贸w wewn膮trz struktury organizacyjnej Szko艂y Podstawowej im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu b臋d膮 mie膰 wy艂膮cznie upowa偶nieni pracownicy i tylko w zakresie niezb臋dnym do realizacji obowi膮zk贸w zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych b臋d膮 organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do 偶膮dania dost臋pu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa (np. Kuratorium O艣wiaty, policja, O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej).

Dane przetwarzanie w celach zwi膮zanych z promocj膮 Szko艂y b臋d膮 udost臋pniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie na szkolnych tablicach informacyjnych, szkolnej kronice, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczni贸w b臋d膮 przechowywane przez Szko艂臋 Podstawow膮聽 im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu przez okres niezb臋dny do realizacji wynikaj膮cych聽 z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) cel贸w archiwizacji.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNI脫W

W zwi膮zku nauk膮 w Szkole Podstawowej im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu, Szko艂a mo偶e przetwarza膰 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce dane uczni贸w:

Lp. 聽Kategorie danych Podstawa prawna
聽1 dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imi臋 nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres聽 zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o艣wiatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty – Dz.U.2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej –聽 Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
聽2 informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)
聽3 dane identyfikacyjne rodzic贸w, opiekun贸w ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefon贸w, adres poczty elektronicznej Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o艣wiatowe – Dz.U. 2017 poz.59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 wrze艣nia
聽4 informacje niezb臋dne do zapewnienia dziecku w艂a艣ciwej opieki, w czasie zaj臋膰 organizowanych przez Szko艂臋. 1991 r. o systemie o艣wiaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
聽5 Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia
聽6 Informacje dotycz膮ce frekwencji ucznia na zaj臋ciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
聽7 Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach mi臋dzyszkolnych i innych wydarzeniach
聽8 wizerunek zarejestrowany poprzez instalacj臋 monitoringu wizyjnego w budynku Szko艂y Podstawowej im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu zwi膮zku z zapewnieniem bezpiecze艅stwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, kt贸rych ujawnienie mog艂oby narazi膰 Szko艂臋 na szkod臋. art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo o艣wiatowe 鈥 Dz.U.2017 poz. 59 ze zm.
9 Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczysto艣ci, zawod贸w, innych wydarze艅 Zgoda wyra偶ona przez rodzic贸w, opiekun贸w prawnych ucznia

 

PRAWO DOST臉PU

Niniejszym informujemy, 偶e posiadaj膮 Pa艅stwo prawo dost臋pu do tre艣ci danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usuni臋cia.

PRAWO DO SKARGI

Maj膮 Pa艅stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznaj膮 Pa艅stwo, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pa艅stwa dziecka narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-8 ucznia jest wymogiem ustawowym. S膮 Pa艅stwo zobowi膮zani do ich podania, a konsekwencj膮 ich niepodania b臋dzie brak mo偶liwo艣ci edukacji Pa艅stwa dziecka w Szkole Podstawowej im. Kr贸lowej Jadwigi w T艂uszczu.

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zale偶y od dobrowolnej zgody rodzic贸w, opiekun贸w prawnych naszych uczni贸w. Brak zgody w tym zakresie b臋dzie skutkowa艂 pomini臋ciem informacji dotycz膮cych Pa艅stwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w kt贸rych bra艂o ono udzia艂.